Provozní řád

Sport Active Day - Nové Mlýny - červen 2015

Provozní řád půjčovny paddleboardů

 1. Nájemce je povinen předložit platný průkaz totožnosti, a alespoň jeden další platný průkaz totožnosti jiné osoby, anebo složit zálohu v dohodnuté výši.
 2. SUP se pronajímá na dohodnutou dobu. Dobou nájmu se rozumí čas od doby převzetí SUP až do doby jeho vrácení.
 3. Nájemné je splatné ihned pří převzetí SUP. Při překročení dohodnuté doby užívání bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 30 minut.
 4. Nájemné se nevrací, i když doba pronájmu nebude zcela využita.
 5. Podpisem nájemní smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzatý SUP.
 6. Nájemce je při převzetí SUP povinen zkontrolovat jeho stav a ihned vytknout viditelné vady či poškození.
 7. Nájemce je povinen užívat SUP řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, a chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 8. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení SUP, je nájemce povinen oznámit to bez zbytečného odkladu provozovateli. Byla-li nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného při překročení doby nájmu. Za běžné opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 9. Nájemce užívá SUP na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání SUP způsobí nájemce sobě nebo druhým.
 10. Vedoucí půjčovny může odmítnout pronájem SUP bez udání důvodu.
 11. Povinností každého nájemce je seznámit se se stručným výtahem z řádu plavební bezpečnosti a dodržovat jej.